Objave

Raduha 2062m-zahodni greben

Rdeči breg-Hlebov vrh 913m